Strategi

Danske Videnskabsjournalisters vision:

Videnskab i dialog.

Danske Videnskabsjournalisters mission:

Danske Videnskabsjournalister (DV) arbejder for at:

  • fremme kommunikation og journalistik om videnskab.
  • udveksle erfaringer blandt videnskabsjournalister i Danmark og internationalt.

 

Om foreningens medlemmer

Foreningen Danske Videnskabsjournalister (DV) er:

  • fastansatte og freelancejournalister, der skriver artikler og producerer indslag om videnskab og forskning.
  • professionelle formidlere af videnskab og forskning i ministerier, forskningsinstitutioner, private virksomheder m.fl.

 

Stor mangfoldighed – stort aktiv

DVs medlemmer kan:

  • omsætte videnskabelig viden til interessant og letforståelig information.
  • formidle videnskab og forskningspolitik set fra mange og forskellige synsvinkler og interesser, fx forskerens, det offentliges, borgerens, brugerens, skoleelevens – eller set fra den virksomhed, som kan omsætte de videnskabelige resultater til brugbare produkter og goder i samfundet.

 

Samarbejde

DV samarbejder med forskere, ministerier, institutioner, virksomheder og organisationer med henblik på at fremme og til stadighed forbedre kommunikationen om videnskab.

DV deltager i internationalt samarbejde med det formål at udveksle erfaringer med andre landes videnskabsformidlere – og således holde sig ajour til fordel for videnskabskommunikation af høj kvalitet i samfundet.

 

Foreningens arrangementer

Danske Videnskabsjournalister afholder 4-6 arrangementer om året for foreningens medlemmer – typisk arrangeret af bestyrelsen. Det kan være fyraftensmøder, hvor medlemmer præsenterer deres arbejde, debatmøder eller besøg på universiteter, forskningsinstitutioner el.lign.

Desuden afholder DV en åben konference ca., hvert andet år for videnskabsformidlere, journalister, redaktører, forskere og andre interesserede.

 

UDDYBNING AF STRATEGI

Den uundværlige forskningsformidling

Viden og engageret dialog om videnskaben og dens forskningsresultater er grundlæggende forudsætninger for et oplyst og demokratisk velfærdsamfund. Viden om fordele og risici er nødvendig for en vedkommende debat om, hvordan vi skal bruge videnskaben og dens resultater. Forskningsformidling bidrager til at omsætte forskningsresultater til produkter, metoder, teknikker mv., der kan være til gavn for livskvaliteten, miljøet, økonomien og samfundsudviklingen. Derfor er kommunikation og journalistik uundværlige bindeled mellem forskere, borgere, virksomheder, institutioner mfl.

 

Frem med videnskab og forskning

DV vil arbejde på at give videnskab en mere markant plads i medierne og sætte den på den samfundsmæssige dagsorden. DV skal deltage i debatter om videnskabskommunikation og prioriteringen af videnskabsstof i medierne.

DV vil bidrage til, at videnskabskommunikationen og –journalistikken har en høj kvalitet og etik. DV skal udfordre og inspirere sine medlemmer til at udvikle og reflektere over deres håndværk ved at arrangere møder med inspiration og debat om videnskabskommunikation og –journalistik.

 

Erfaringsudveksling

DV er et netværk, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer på møder samt via foreningens hjemmeside og e-mailliste.

Foreningen deltager også i internationalt samarbejde om videnskabskommunikation, blandt andet i European Association of Science Journalism (EUSJA). Her får medlemmerne mulighed for at udveksle erfaringer med andre landes videnskabsformidlere, og derved holde sig opdateret med udviklingen inden for videnskabskommunikation og -journalistik.

About the Author